ForeverMissed
His Life
AHCC Dương ngọc Chí tốt nghiệp khóa 5 kỹ sư công chánh.(1966)
Ông quê quán Quảng Trị, sinh ngày 12 tháng 11 năm 1944
Ông nguyên là trưởng ty Công Chánh tỉnh Khánh Hòa đến năm 1975.
Ông mất ngày 23 tháng 10 năm 2017.
Ông là gương sáng với nếp sống bình dị, thương và hay giúp đỡ những người gặp khó khăn trong cuộc sống....
Ông mất sớm để lại nhiều thương tiếc của mọi người....