ForeverMissed
This memorial website was created in memory of our most respected colleague and friend, AHCC Khúc Đản, 95 years old, born in Ha-Noi, and passed away on February 28, 1999, in Paris, France.
AHCC Khúc Đản was one of the very first students who graduated in the 1920's decade from the Ha-Noi's Technical School of Civil Engineering that was administered by the French government. He worked through many geographical areas in Vietnam as the Chief of Department of Public Works in various provinces.
After 1975, AHCC Khúc Đản left Vietnam, settled and lived in Paris. He was also one of the founders and leaders of the Friendship Association of Vietnamese Civil Engineers in France.
 We will remember him forever.
Posted by Phú-Cường Nguyễn on May 8, 2021
AHCC Đỗ Hữu Hứa đã viết trong LTCC số 74-9/99 như sau:" Trong thời gian gần 20 năm qua, anh em Công Chánh chúng tôi sống nhờ nơi xứ lạ quê người, lúc đầu bơ vơ lạc lỏng. Nhưng rồi nhờ sự hoạt động tích cực và gương sáng của Người Ái Hữu Niên Trưởng, chúng tôi đã nối lại được tình thân hữu đoàn kết nồng nhiệt, đặc biệt qua những buổi họp mặt đông vui, chúng tôi thấy thực là may mắn...."

Leave a Tribute

 
Recent Tributes
Posted by Phú-Cường Nguyễn on May 8, 2021
AHCC Đỗ Hữu Hứa đã viết trong LTCC số 74-9/99 như sau:" Trong thời gian gần 20 năm qua, anh em Công Chánh chúng tôi sống nhờ nơi xứ lạ quê người, lúc đầu bơ vơ lạc lỏng. Nhưng rồi nhờ sự hoạt động tích cực và gương sáng của Người Ái Hữu Niên Trưởng, chúng tôi đã nối lại được tình thân hữu đoàn kết nồng nhiệt, đặc biệt qua những buổi họp mặt đông vui, chúng tôi thấy thực là may mắn...."
Recent stories