ForeverMissed
This memorial website was created in memory of our loved one, NGUYỄN BÁC ÁI. We will remember him forever.

Trang kỷ niệm này lập ra để tưởng nhớ anh hai Nguyễn Bác Ái.......
Posted by Trang Nguyen on April 12, 2021
Anh hai Bác Ái mất do bệnh khi đang công tác tại xí nghiệp khảo sát thiết kế giao thông tỉnh Phú Khánh thời giám đốc Trần Huy Hải.......

Leave a Tribute

 
Recent Tributes
Posted by Trang Nguyen on April 12, 2021
Anh hai Bác Ái mất do bệnh khi đang công tác tại xí nghiệp khảo sát thiết kế giao thông tỉnh Phú Khánh thời giám đốc Trần Huy Hải.......
Recent stories