Sabelo Howard Kolosa
  • 36 years old
  • Date of birth: Mar 29, 1955
  • Date of passing: Apr 17, 1991
Let the memory of Sabelo be with us forever
This memorial website was created in memory of our loved one, Sabelo Kolosa, 36, born on March 29, 1955 and passed away on April 17, 1991. We will remember him forever.
Memorial Tributes
This tribute was added by Irene Kolosa on 28th April 2015

""Ndihlala ndicinga ngawe mntakwethu ngemihla enzima nangexesha endiziva nililolo ngalo,fane ndixole xa ndibona inzala yakho"."

This tribute was added by Irene Kolosa on 11th June 2014

"Uhlala usengqondweni yam Ntlane maxawambi de ndikufanise nabanye abantu abasadla amazimba. Kubamnandi xa ndibona inzala yakho ndikhumbula naloo mihla yokukhula kwethu kweso sandla sikaMangwenduna. Lala ngoxolo wena wabiya ngenduku amahlahla ekhona.Nomggcana........."

This tribute was added by Mzukisi Kolosa on 7th October 2013

"Chul' ukunyathela. Ntlang' entle!

Amade ngawetyala kuwe Ntlane!"

This tribute was added by Mzukisi Kolosa on 17th April 2013

"Awuzange ubenawo amagama amaninzi kodwa xa uyenza into uyenza ke noba ngubani othini!
Wohlala uhleli ezingcingeni zethu, Ntlane."


Leave a Tribute:
 
LEAVE A TRIBUTE
Invite your family and friends
to visit this memorial:

Subscribe to receive e-mail notifications when others contribute to this memorial.

Click on a photo to enlarge.

This memorial is administered by:

Mzukisi Kolosa

697 views

Have a suggestion for us?

We are waiting for your feedback!