Pic2
Siviwe Kolosa
  • 24 years old
  • Date of birth: Mar 21, 1988
  • Date of passing: Dec 18, 2012
Let the memory of Siviwe be with us forever
This memorial website was created in memory of our loved one, Siviwe Kolosa, 24, born on March 21, 1988 and passed away on December 18, 2012. We will remember him forever.
Memorial Tributes
This tribute was added by Irene Kolosa on 4th January 2017

""Ndiyakukhumbula mtshan'am maxa onke kodwa NguThixo owazi konke asivaleki isithuba sakho kusapho lwethu lonke, Lala ngoxolo"
Kutsho U Dabawo wakho!"

This tribute was added by nogoli jaxa on 19th December 2016

"You may not be with us but we still feel your presence. Your Spirit lives within us. You will always be remembered. Mzala cousin."

This tribute was added by Irene Kolosa on 4th January 2016

""Malume, sohlala sikukhumbula ngakumbi ngamaxesha okuphelakonyaka , Lala ngoxolo Ntlane, Sukude, Mkhondwana, Thole lomthwakazi.......!!!Dabs"

This tribute was added by Ziyanda Kolosa on 6th January 2015

"Vigilante, ndiyakukhumbula mntasekhaya...sendikhumbula nomane ndicelwa R2 :-)"

This tribute was added by Mzukisi Kolosa on 18th December 2014

"Ingathi bekuyizolo.

Sisamane sithetha ngawe ngokungathi ubusandula ukuphuma ngomnyango.

Usasinceda lowo usandla sakhe singenakho ukusiphuncula kwihambo yethu yokudla ubomi.

Siyaziyolisa ngamaxesha ethu okonwaba nawe phezu kweli gada!"

This tribute was added by sibabalwe kolosa on 1st April 2014

"lala ngoxolo Ntlane,sukude,mkhondwana"

This tribute was added by Irene Kolosa on 14th January 2014

"Wanga umphefumlo wakho ungaphumla ngoxolo nangona kubuhlungu kakhulu xa ndicinga ngawe.Yanga uThixo angalipholisa inxeba elinzulu kum ngokumka kwakho, Ntlane elihle!"

This tribute was added by nogoli jaxa on 18th December 2013

"Lala ngo xolo mntlane, siyohlala sikukhumbula. Silungiselele indawo kwelo khaya."

This tribute was added by Mzukisi Kolosa on 7th December 2013

"Lala ngoxolo."

This tribute was added by Mzukisi Kolosa on 7th October 2013

"Iingcinga ngawe zisavuselela intlungu yokushiywa nguwe!"

This tribute was added by Mzukisi Kolosa on 26th August 2013

"Amaxesha obumnandi angeze asithele ezingqondweni zethu. Ubukho bakho ezintliziyeni zethu abusayi kugutyungelwa nto. Sizanelisa ngelithi wayekhona uThixo ngalo mini yayisaziwa nguye, esekhona nakaloku nje ukuze aman' ukusiphulula iinduma. Hamba Ntlane elihle, Ntlang' entle!"


Leave a Tribute:
 
LEAVE A TRIBUTE
Invite your family and friends
to visit this memorial:

Subscribe to receive e-mail notifications when others contribute to this memorial.

Click on a photo to enlarge.

This memorial is administered by:

Mzukisi Kolosa

1372 views

Have a suggestion for us?

We are waiting for your feedback!