Let the memory of Yohannes be with us forever
  • 22 years old
  • Born on November 8, 1992 .
  • Passed away on October 9, 2015 .

ኣንቲ ናይ ጭቃ እሾኽ ንዒባ ግደፊ ኣይተሳቕይኒ

ካንዶ ንስኺ ሓባሪት እታ ናይ ልበይ ሓዘን ኮይንክኒ

ኣይጸዓርኩን ድዬ ከም ህርኩት ሰብ ኩሉ ከምዝፈልጠኒ

እዚኣ እያ በቃ እታ ዓስበይ እቲ ንፉዕ ወደይ ክምንጠለኒ

እንታይ እዬ ብዲለ ኮን እዛ ናይ ጭቃ እሾኽ ዝተጻረረትኒ

እዋይ ናይ ጭቃ እሾኽ ክትሓስም እቲ ላዛ ዓለም ከሊኣትኒ

እንታ ዮሓንስ ወደይ ናዓባ ስምዓኒ በጃኻ እንደገና ተመለሰኒ

ኣንታ ንኡስ ወደይ ግደፍ ተመለስ ብጓሂ ኣይተኾምትረኒ

ልምሉም መንእሰይ ንኽርኢ ንስኻ ኣብቲ ዓይነይ ትመጻኒ

ናዓባ ናዓባ ካብዚ ኩነታት ሕሱም ናብራ ናፍቖት ኣናግፈኒ

እንድዒ ናብራ ኣይካኣልኩዎን ናዓኻ ስኢነ ብዙሕ ጨኒቑኒ

እነሆ ሳልሳይ ዓመቱ ኮይኑ ካብዛ ዓለም ካብ ዝፍለየኒ

እቲ ሓዘን ምጽዋር እምበር ሲኢነዮ ብቀጻሊ እናተደግሰኒ

ተስካር ውላድ ኣይብላዕ ወላዲ ብሓቂ ኣዝዩ መሪሩኒ

እንታ እንታይ እየ ዝገብር በጃኹም ብጸሎትኩም ሓግዙኒ

ንዝኽሪ ሳልሳይ ዓመት ዕረፍቲ ፍቱውን ፍቑርን ወድና ዮሃንስ መንግስተኣብ

ዘፍቅሩኻ ኣቦኻ፣ ኣዴኻ ኣሕዋትካ ምስ ምሉእ ስድራቤት
ፕ/ር መንግስተኣብ

10/09/2018


At this 21st century epoch, we continued observing extra-ordinary (or it is known as Killer Application) change, dynamic development, technological based developmental revolution in all dimensions of natural, and social phenomena. We can conclude that all these wonders are mostly the result of the human ingenuity and continuous innovative, creative and ginues endeavours. However, we need to ideally divide the ingenuity and ability of human being into two camps. We can call them as Sponge and Gold Panners. Yohannes was a Gold Panner who was expected to do something benevolent to this Word. Very sad that he left this world prematurely at his young age. May he rest in perfect peace. Our hope is always fervent that there will be others who will do that as all humans should complement one another for continuous development in our planet.

We love you Yohannes,

Dad and Mom

08/20/2018The agony of life is the worst by the loss of the loved one. Particulalry your own flesh and son or daughter. It is very terrible and unbearable.  It happend to us as parents. We are pazzled with why, why and why? Oh, unbearable and uncompromizing. We lost this bright and kind son. We don't know why for us. Yohannes, we missed you very much, We are still expecting something miracle to come. Is that true we will not see your again in this earth. Bad, bad and bad, we missed you. We lost what joy means what life means, we are forced to live with the new normal of different life very sad abd insenstive. Please come back by any miracle.
 
We became the homeless painful wanderer
The sad, the agony surounded us forever
Your loss is unbearable for us to takeover
We have No justification to bring from ever
The agony of deep sadness is now our cover
We missed you and our life has becom bitter

Your parents
5/6/2018


ኣንቲ ናይ ጭቃ እሾኽ ንዒባ ግደፊ ኣይተሳቕይኒ

ካንዶ ንስኺ ሓባሪት እታ ናይ ልበይ ሓዘን ኮይንክኒ

ኣይጸዓርኩን ድዬ ከም ህርኩት ሰብ ኩሉ ከምዝፈልጠኒ

እዚኣ እያ በቃ እታ ዓስበይ እቲ ንፉዕ ወደይ ክምንጠለኒ

እንታይ እዬ ብዲለ ኮን እዛ ናይ ጭቃ እሾኽ ዝተጻረረትኒ

እዋይ ናይ ጭቃ እሾኽ ክትሓስም እቲ ላዛ ዓለም ከሊኣትኒ

እንታ ዮሓንስ ወደይ ናዓባ ስምዓኒ በጃኻ እንደገና ተመለሰኒ

ኣንታ ንኡስ ወደይ ግደፍ ተመለስ ብጓሂ ኣይተኾምትረኒ

ልምሉም መንእሰይ ንኽርኢ ንስኻ ኣብቲ ዓይነይ ትመጻኒ

ናዓባ ናዓባ ካብዚ ኩነታት ሕሱም ናብራ ናፍቖት ኣናግፈኒ

እንድዒ ናብራ ኣይካኣልኩዎን ናዓኻ ስኢነ ብዙሕ ጨኒቑኒ

 

ዘፍቅረካ ኣቦኻ
ፕ/ር መንግስተኣብ

03/19/2019


Yes, indeed, oh  let us use the time that we have now
That is the time that is  given to us not to consider below
We need to realize and to be aware that we live only once
We need to remember what we need to do and achieve
Yes something good that can give us the good memory
Here is a young and bright son confronted with the bitter agony
Died at his very young age with a bright future and creative stormy
He left us with sadness stuck like a stamp on our memory
Comeback our son, we love you and love you forever 
Why Why? all these to us weren't you energetic dreamer

I love your Yohannes,
Your Dad,
Prof. Mengsteab
03/19/2018 

እድማዕነት ብፍልስፍና ኣድላይነት
ኣየ ወዲ ሰብ ክበልሕ ክህርኩትን ሓያልን እዩ ብተፈጥሮ
ዝውንንዩ ብሉጽ ክእለት ወ ፍልጠት ምስ መሃዝነት ተመኩሮ
ክውጥነሉን፣ ክሰርሓሉን፥ ከፍርየሉን፣ ከድማዓሉን ኣብዝተዋፈሮ
እወ በቲ ኩሉ ተኽእሎ ስነፍልጠት ስነ ቁጠባ ምስ ስነ ኣእምሮ
ብቕጻሊ ይባላሓት ይምህዝ ይሓስብ ንኹሉ ዝደልዮ ንመነባቦሮ
ወዲ ሰብ ጥበበኛ እዩ ይእምት ይትልም፣ የተግብር ብብቕዓት
ብዕቱብ ክዋሳእ፣ ክነጥፍ፣ ዝኽእል በቲ ዝድለ ጥርኑፍ ኣላይነት
ዝምራሕ ብኹሉ መዳያዊ ኣምርን ኣድላይነትን ምስ ኣድማዕነት
ምህርቱ ይስስን፣ ይጽብቕ፣ ይሕይል፣ ይበዝሕ ብኹሉ መኣዝናት
ፍረ ጻዕሩ ይረክብ፣ ይሓፍስ ብሉጽ ውጽኢቱ ይኸውን ብኻዕበት
ወዲሰብ ወናኒ ልዑል ፍልስፍና እዩ ከም በዓል ድርብ ብልሒ
እወ ምእንቲ ክኽውን ናይ ምዕባለ ኣንፈት ሓባሪ ቀላሲ መራሒ
ብምኽሪ ብኣእምሮን ብጥበብን ዝላፈን ምስ ናይ ምህዞ መሳርሒ
ምስ ዘዋደዶን ዝኣርነቦን ብሉጽ ናውቲ ማእቶት ንክኸውን ተረባሒ
ሓንጎል ወዲሰብ ሪቕ ዕቑር ጸጋታት እዩ ንምዕባለ ሃንዳሲ ሰራሒ
ሕፍንቲ እኳ ዘይተላዕሎ ነቲ ዓርሞሸሽ ዝተዓደሎ ባህርያዊ ብልሒ
ብቐጻሊ ንስራሕ ንጽዓር ንምሃዝ ነበርክት ንዘለኣለም ከም እንነብር
ኣይንዘንግዕ ድኣ ጽባሕ ክንመውት ከምእንኽእል ብሕልና ንዘክር
ኢሎም መኺሮም ህርኩታት ጀርመናውያን ንሕጊ ተፈጥሮ ብዘነጽር
ንስማዓዮም ድእ መሃዝቲ እዮም ጻዕረኛታት ኣብነት ጽዒሩ ዝነብር
ለባምን ኪኖ ሓጹር ዘሕስብ ናይ ተመኩሮ ብሂል እዩ ሕልና ዘህጥር
ምዕባለ ቀጻሊ ምዃኑ ብፍላይ ዝእምት፣ ዝገልጽ ከምኡውን ዘዘኻክር
እወ ነውጻኣዮ ድኣ ብኹሉ መኣዝናት ናብ ኩሉ ዓውሎማዊ ቅርዓት፥
ነቲ ብባህርያዊ ዝተዓደለ ናይ ወዲሰብ ዘይተኣደነ ዓርሞሸሽ ብቕዓት
እይንድከ፣ ኣይንደቁር፣ ኣይንጥመ፣ ንጠቐመሉ ነቲ ዘለና ዕቁር ፍልጠት
ንፍለጦ ድእ ከም ደቂ ሰባት ብሰፊሑ ስለ እንውንን ሰፊሕ ዓቕምታት
ንጠቐመሉ ድኣ ናብራና ክማሓየሽ ጥዕናና ክሕሎ በቲ ዝድለ ብልሓት
ብፍላይ ንዓኹም ናይ ጽባሕ ተስፋ ሃገርኩም ዝኾንኩም መንእሰያት
እወ መንእሰያት ናይ ሎሚ ዕምባባ ናይ ጽባሕ ኣማሓደርቲ ኣፍረይቲ
ኣጆኹም ተባላሕቱ ንፍዑ ተማሃሩ ክትኮኑ ብቑዓት ሃገር ተረከብቲ
ንቑሓት ኮይንኩም ርብሑሉ ክሰብሉ ተጠቐሙሉ ነቲ ዕቑር ሃብቲ
እወ ነቲ ዘለኩም እንደግና ዘይርከብ ወርቃዊ ጊዜ ክትኮኑ ተዓውቲ
ሃየ ክሰቡላ ትሓልፍ ኣላ እታ ዳግም ዘይትርከብ ጊዜ ሓባራዊት ሃብቲ
እወ እታ ቂም ቂም ትብል ካልኢት፣ እታ ደቒቕ እታ ሰዓት ወ መዓልቲ
ኣይትኽዘን ኣይትወድቕ ኣይትጸንሕ ኣይትጽበ ትሓልፍ ዘላ ጊዜ ክብርቲ
ኩሉና ዝምልከተና ከምኡውን ክእለት ዘለና ወለዲ ምስ ሃገር እነማሓድር
ነወንዝፎ ጉዳይ ኣይኮነን ዓቢ ሓላፍነትን ሕድርን ኣለና ዝግባእ ክንገብር
ብዕቱብ ተረዲእናን ነቒሕናን መንእሰይ ምዃኑ ናይ ጽባሕ ተረካብ ሃገር
ንሓግዞም ድኣ ብኹሉ ዓቕምና በቲ ዝድለ ክስልጥን፣ ክረብሕ፣ ክዕንትር
ብብቕዓትን ብኽእለት ብፍልጠት ብሞያን ተኽእሎ ወኒኑ ሃጢሩ ክነብር

ንዝኽሪ እቲ ንፉዕን በሊሕን ወድና
ዮሃንስ፣ ወትሩ ኣብ ልብና ኣለኻ
You are always in our hearts and minds
Your Dad and Mom
3/10/2018
The agony of my sorrow for missing my cloning. 
The blood is where the memory is there never missing
the cells are there with all their power continue existing
Why Yohannes neglect me so for concern of missing
I don't know what to say, what to do about this thing
I am suffering here very terribly if you are not coming 
Yohannes comeback please it is too soon for you
Never, never I don't believe still waiting to see you
I felt to the bone that my blood and flesh are taken by you.

Your Dad Prof. Mengsteab
2/1/2018

Contribution for Educational Excellence  (Eritrean Profile, National News Paper)

Friday, 11 November 2016 12:00 | Written by Yishak Yared | PDF Print E-mail
On October 29, the Institute of Training, Education and Research/Consultancy (SMAP) received a donation of 410 professional books from Dr. Mengisteab Tesfayohannes, an Eritrean scholar residing in the United States. Dr. Mengisteab made the donation in memory of his son, Yohannes Mengisteab, who passed away on 9 October, 2015 at the age of 22. Yohannes was the author of a research paper “Recreating the Tiger: Replicating the Economic Success of Singapore in Eritrea” as part of the requirements for college graduation.

The books donated by Dr. Mengisteab include professional books on Accounting, Management, ICT, Finance, Engineering and others. The books are expected to significantly contribute in the teaching and learning process of SMAP and help students excel in their academic performance.

Indeed, the availability of books in the teaching and learning process is essential, as is their contribution in ensuring the continuity of education. Teachers refer books to expand their knowledge and prepare themselves to feed their students the proper education, while students benefit from the books enhance their proficiency in any given subject.

Academicians believe that instructors of higher education are expected to provide their students with basic information about the subject they are learning. Hence, it is up to the students to expand and enlarge their knowledge and scope of the subject through research and reading. Accordingly, the preferable place for them to boost their knowledge is the library.

The existence of libraries ensures that knowledge and technology are equally available to everyone. They help raise the education level of the whole society. Libraries are economically efficient for they allow many students and readers with few resources.

Many also believe that libraries are the storehouses of knowledge in which students could find books on various subjects and exhibit positive impact on the academic achievements of students, scholars, and researchers.

SMAP has already well-equipped libraries in the two campuses. There are also other libraries in Asmara providing services to students and readers of different levels. The libraries are doing their level best to satisfy their customers. However, shortage of latest books in many libraries, such as the Municipality library, community libraries in various corners and school libraries is visible.

Hence, the participation of the public, particularly those who have the opportunity to obtain books, is essential in enriching the libraries and make a significant difference in the domain of education in the country.

Enriching libraries with professional and non-professional books is not to be left only to the government. In that case, we should not complain of the lack of readership among the young generation. The young need to have books of their interest available for them to develop the culture of reading. And that will upgrade the responsibility of all citizens especial those who have access to books and who can contribute their part in the development of education in the country.

Through books, knowledge is accumulated and with the knowledge acquired, the realization of the national development programs could be guaranteed. The widely accepted concept is that education is the basis for development of a given country. Hence, the participation of different players in expanding and enriching libraries is essential in the development of a country. The contribution of Dr. Mengisteab is, hence, exemplary and motivational for other able citizens to follow his footsteps.

Last Updated (Friday, 11 November 2016 12:03)

 

ዮሓንስ ወድና ንዓባ በጃኻ ተዳሃየና

ግደፍባ ስምዓና ንጽዋዓካ ኣለና ኩልና

ኣቦኻ ኣዴኻ ምስተን ኣሕዋትካ ፍቑራትና

እንታይ ኢና ንገብሮ ካን በርቲዑ እቲ ሓዘና

ዝኽርኻ ንጊሱ እሎ ኣብቲ መዓሙቕ ልብና

እንድዓ እንድዓ እንታይ ምግባር ይሕሽና

ኣበይ ከደ እቲ ትኩር ሓንጎልካ ዘኹርዓና

እዋይ ኣብ ሰዊት ንእስነትካ እባ ተመንጠልና

ሕጂውን ኣይቀበጽናን ንዓ ግደፍ ተመለሰና

ናብራ ኣይካኣልናዮን ንስኻ ካብ ትፍለየና

ንዓ ግደፍ ንዓ ግደፍ ንዓናስ ኣይትጨክነልና

ክም ግዳም ሓደር ተኾርሚና ንጽበየካ ኣሎና

እይከውንን ኣይንቕበሎን ናትካ ምፍላይ ካባና

ወላዲኻ

ፕ/ር መንግስተኣብ ተስፋዮሃንነስ

1/22/2018መበል 25 ዓመት መዋእል ፍቑር ወድና ዮሓንስ መንግስተኣብ

 ሎሚ ሕዳር 8, 2017 መበል 25 ዓመተ ልደት ዮሓንስ ውድና እዩ። ንሕና ኣደኻ፣ ኣቦኻ፣ ክልቲኤን ኣሕዋትካ ከምኡውን ካለኦት ቤተሰብናን ብሰፊሑ ኩሉ ፈተውትናን ደለይቲ ጽቡቕናን ብኣስተንትኖን ብሕልና ንዝክረካን ይዝክሩኻን ኣለው። ኣብነት ናይ ማሕዮት ወዲሰብ ኢኻሞ ስጋብ ዕለተሞትና ኣብ ልብና ኣለኻ። እወ ብህይወት ኣንተትህሉ መበል 25 ዓመተ ልደትካ ብፍስሃን ብደስታን ምጸንበልናዮ። ኣይፋልካን ተሃዊኽካ። ልብና ብሓዘን ተሰይሩ። ዘለኣለማዊ ዕረፍቲ ንዓኻ ፍቱው ወድና።

ወለድኻ ጽላትን መንግስተኣብን
11/08/2017

Dear Visitors:

You can leave a message. It is now open.

This Memorial website is under construction and Improvement. Please stay tuned.  

Yohannes for your  second-year memorial (October 9, 2017)

Yohannes, we remember you with sadness
We missed you very much all days with stress
The dreamers aspire, the achievers do with bless
You were one of them drifted in the wilderness
Here the bad damage for us beyond the fortress
We are here standing with a life full of mess
Our hearts and minds are with you in a limitless
Rest in peace and get the eternal life happiness 


ነፍቅረካን
ንፈትወካን ወድና ዮሓንስ፥

ሎሚ መዓልቲ ጥቅምቲ 9, 2017 ልክዕ ክልተ ዓመት ኮይኑ ኣብዛ ዓለም እዚኣ ገዲፍካና ካብ እትኸይድ ንበይንና። እነሆ ሓዘናን ዓጸባና በዚሑ ከማኻ ዝበለ ንፉዕን ሕያዋይን ክንዲሽሕ ምስእን ክንጻወሮ ኣይካኣልናን። ምኽኣል ሲእናዮ ኣማኽረና እንታይ ኢና ክንገብር? ተስካር ውላድ ኣይብላዕ ወላዲ ኮይኑና። ግን እኻእሎ ክበና ንኣምላኽ ንልምን። ዕረፍቲ ዘለኣለም ይሃብካ።

Your Parents, sisters and extended family members

Today October 9, 2017, is your second-year memorial. Already two full years passed since you left us alone here in this world. Our sadness and agony continued unabated. It has become more and more unbearable for us to lose so bright and kind son like you.  It has continued to mayhem us. It is indeed unbearable for us. We don't know really. Sad life without you.

Your Mom, dad,  your sisters and all extended family members


My heart is broken to see my dear and bright son is gone.
I miss you, Yohannes. my agony continues.

Your Dad
Dr. Mengsteab Tesfayohannes 

I miss you, my son. RIP. My heart is broken into pieces. Why Yohannes? you promised me we will work together. I am feeling empty and my life is changed forever.
Your Dad, Dr. Mengsteab Tesfayohannes

Yohannes, we miss you. Your dad and mom miss you very much. Please come back. We love you. It is a difficult life for us your parents and siblings. Dad

እስመራ ሽኮር ዝዕበኹላ

እንቲ ዝዕበኽኒ ኣስመራ ሽኮርዶ ክብለኪ
ክም ጽብቕቲ መርዓት ኩሉ ዝብህገኪ
ህርኩትን ሕያዋይን ህዝቢ ዝተዓደልኪ
በቲ ጥዑም ክሊማኺ ኩሉ ዝትምነየኪ
እንታይክ ዘይሳኣኖ እቲ ጎደናኺ ህንጻታትኪ
መጸለሊ እንዶ ኮይኑ ኣማዕድዩ ንዝርእየኪ
እወ ተሓጒሰ ኣብ ዓለማዊ ሀሪተጅ ምእታዊኪ
ኩሉ ጊዜ ምሰ ኮራዕኩ ምስተሓበንኩ ብኣኺ
ምስቶም ኣዝማሪኖ ጽቡቓትን ንፉዓትን ደቅኺ
ክንደይ ኢልካ ክጽብጸብ እቲ ዕቑር መልልዕኺ
ድልየትናን ምንዮትና እዩ ንርእየኪ ዝያዳ ጸብቕኪ
ማናዳ ምናዳ እቲ ሓየትን ሕያዋይን ህዝብኺ
ተበታቲኑ ዘሎ ኣብ ስደት ኣማዕድዩ ዝርእየኪ
ይትምነ ኣሎ ንዝያዳ ስልጣነን ምዕባለን ንዓኺ
ክንርእየኪ ንደሊ ከምተን ብዓል ዱባይ ኮንኪ
እወ ከምባዓል ሲንጋፖር ብግርማኺ ብጽርየትኪ
ክሕደስ እቲ ዝኣረገ ህንጻታትኪ ወ ጎደናታትኪ
ብሓደስቲ ዘመናዊ ህንጻታት ክመልእ እቲ ማእከልኪ
ሰላምን ሕወነትን ክፍጠር ኣለዎ ኣብ ሞንጎ ድቅኺ
ይጽበዩ ኣለው ደቅኺ ዳግም ክሃንጹኺ ክወቅቡኺ
ንጽዓር ንጽዓር ንበል ኩሉና ሰሰናዩ ንነባሪት ንዓኺ
ከተማ ጀጋኑን ሓየታትን ዶኣኮንክን ብኩለንተናኺ
ዓቢ ተራ ኣሎኪ ንሰላምን ምዕባለን ናይዚ ጎደቦኺ"ኹሕለይቲ መርዓት

እንቲ ዓደቦ ኤርትራ ሽኮርዶ ክብለኪ
ክም ጽብቕቲ መርዓት ኩሉ ዝብህገኪ
ህርኩትን ሕያዋይን ህዝቢ ዝተዓደልኪ
በቲ ጥዑም ክሊማኺ ኩሉ ዝትምነየኪ
እንታይክ ዘይሳኣኖ እቲ ባሕርኺ መሬትኪ
ወርቂ፣ ብሩር፣ ዘይቲ፣ ምስቲ እምነበረድኪ
ክንደይ ኢልካ ክጽብጸብ እቲ ዕቑር ጽጋኺ
መጸለሊ እንዶ ኮይኑ ንኹሉ ኣማዕድዩ ዝርእየኪ
ማናዳ ምናዳ እቲ ሓየትን ሕያዋይን ህዝብኺ
ከይተማህረ ዝተማህረ እዩ ዘህጥር ንያትኪ
ሰላምን ቅሳነትን፣ ራህዋን ምዕባለን ንዓኺ
ክንርእየኪ ንደሊ ከምተን ኣናብር ዓለም ኮንኪ
ሰላምን ሕወነትን ይፈጠር ኣብ ሞንጎ ድቅኺ
ካብኡ ርሒቑውን ምስቶም ኣህዛብ ጎረባብቲኺ
ይርሓሰና ይርሓሰና ንበል ኩሉና ሰሰናዩ ንዓኺ
ዓዲ ጀጋኑን ሓየታትን ኢኺ ብኹለንትናኺ
ዓቢ ተራ ኣሎኪ ንሰላምን ምዕባለን ናይዚ ጎደቦኺ

ዶ/ር መንግስተኣብ ተስፋዮሃንስ ንዝኽሪ ወድና ነ/ሄር ዮሓንስ መንግስተኣብ"

This memorial website was created in memory of our loved one, Yohannes Mengsteab, 22, born on November 8, 1992 and passed away on October 9, 2015. We will remember him forever.  Please visit: HIS LIFE;  STORIES, ETC
.

It is our wish to establish a foundation in our son.s honor. We are working on it. His official website is: http://yohannes-mengsteab.com/
You are invited to post tributes, comments, messages, articles and statement, etc on his site. His website will serve as a forum and important outlet for socio-economic development issues focusing on Eritrea and Africa. It will be an open forum. Stay in tune.

Parents,
Dr. Mengsteab and Tselat 


NEW
                             
ሃየ ንሕሰበሉ ነቲ ዝመጽእ ወለዶ

 መንእሰይ እዩ ናይ ጽባሕ ተረካቢ ሃገር

 ናይ ግድን እዩ በቲ ዝድለ ክስልጥን ክጥንክር

 ብብቕዓትን ብፍልጠትን ክኽሸን ክዳሎ

 ስነፍልጠትን ተኽእሎን ምእንቲ ከይጎድሎ

እወ ክግስግስ ክሰንቕ ክቋደስ በቲ ዝካኣሎ

 ካብቲ ዘይውዳእ ዓውሎማዊ መኽዘን ፍልጠት

 ካብኡ ተጠቒሙ ንኽዓቢ ንክኽውን ንህዝቡ ዘነይት

 ምእንቲ ኣብ ገዛእ ሃገሩ ክኸውን ሓላይ ህዝቡ

 ኽሕበን ከሐብን ንኽሎም ደቂ ሃገር ብእርንቡ

 ነቲ ማሕበረ-ቁጠባዊ ሃገሩ ብላዕለዋይ ኢድ ወኒኑ

 ከምቲ ዝድለ ከሳልጥ ነቲ ናይ ምሕደራ ሃገር ዋኒኑ

 ምእንቲ ክናገፍ ካብቲ ክትሓስቦ ዘሰቅቕ ዘባህርር

 ኣብ ግዛእ ዓድኻን መረበትካን ጊልያ ዝገብር

 ንኻለኦት መጻእትኛ ሰብ ዓቕሚን ፍልጠትን

 ስብሒ ምድርኻ ኣረኪብካ ኣገልጋሊኦም ምዃንን

 ከተልምጽ ተረፍ መረፍ መኣዶምን ርፍራፎምን

(ካብ ናይ ዮሓንስ ወድና መጽናዕታዊ ጽሑፍ (ዳግማይ ክፍጠር አቲ ነብሪ፡ ድግማ ዕውት ቁጠባዊ ምዕባለ ሲንጋፖር ኣብ ኤሪትራ (Recreating the Tiger: Replicating the Economic Success of Singapore in Eritrea) ዝተወስደ።)

 ተርጓሚ ወላዲኡ ፕሮፈሶር መንግስተኣብ ተስፋዮሓንስ። 

 እቲ ናይ ጽባሕ ተረካቢ ሃገር ዝኾነ መንእሰይ ብዝለዓለ ብቕዓት ተኸሺኑን ተዳልዩን ከምኡውን ካብቲ ቀጻሊ ዝኾነ ስነ ፍልጠታዊ ግስጋሰ ሰኒቑን፤ ካብቲ ዓውሎማዊ መኽዘን ፍልጠት ከምቲ ዝድለ ተቛዲሱን፤ ካብኡ ተጠቒሙን እንተዘይዓብዩ፤ ከም ወዲ ሃገር መጠን ኣብ ገዛእ ሃገሩ ዓብሊሉ ነቲ ማሕበረ-ቁጠባዊ ጸጋታት ናይ ሃገሩ ከምቲ አብ ኩለን ሃገራት ዝድለ ብላዕለዋይ ኢድ ወኒኑን ኣማሓዲሩን ክነብር ኣይክእልን እዩ። እቲ ንኽትሓሰቦ ዘሰቅቕ ሳዕቤን ድማ ፍሉጥ እዩ። ንኻሎኦት (መጻእተኛ) ሰብ ዓቕምን፣ ገንዘብን ፍልጠትን ስብሒ ምድርኻ ኣረኪብካ ኣብ ገዛእ ዓድኻ አገለጋሊሮምን ለይታዊ ዜብዔኛኦም (Night Watchman) ኮንካ ተረፍ መረፍ መኣዶምን፣ ርፍራፎምን ምልቃም እዩ።


NEW 

24TH BIRTHDAY OF YOHANNES NOV, 8, 2016

 Our beloved son Yohannes.

Today Nov. 8, 2016 is your 24th birthday. Your Mom, Dad, Sisters,  extended family members, friends and all good wishers paid tribute to you with grief, sadness and nostalgic. You were a kind, humble, intelligent son. We miss you very much. God bless your soul in his heavenly power and rest in peace. We just look at you in our hearts and minds with big sorrow by saying, had Yohannes alive today, we could be happy and celebrate his 24th birthday. Words will not suffice for us to express how much we miss you.  

 

Yohannes our beloved son forever

We are remembering you with care

Today Nov., 8 is your 24th birthday

Instead of celebrating a sorrow day

What a sad and nostalgic for us

Our hearts are missing your kindness

Good son a pride for us and others

What can we do to express our love

God gave us you like a bright light

God selected you to take you back

We pray and grace God’s decisions

Rest in in perfect peace Yohannes

You are always in our hearts and minds

We love you Yohannes forever and ever.

 

ፍቑር ወድና ዮሓንስ

ሎሚ መዓልቲ ሕዳር 11, 2016 መበል 24 ዓመት ልደትካ እዩ። ብሓዘን ድማ ንዝክረካ ኣሎና እወ ሰናይ ትምኒትና ኔሩ ኣብዚ ዓለምዚ መበል 24 ዓመትካ በሓጎስን ፍስሃን ምሳኻ ኰይና ብሓጐስን ባህታን ከነሕልፎን ከነብዕሎን። ሕያዋይ፣ ፍቑር፣ ንፉዕ፣ ደንጋጽን ሓላይን ኔሪካ። እንታይ እሞ ኣፍና ብኽፉቱ ልብና ብህሩፉ ገዲፍካን ኬድካ። ልብናን ኣእምሮናን ምሳኻ እዩ ዘሎ። ሪኢና ሲእናካ። ሓዘና ወሰን ዬብሉን። ንሕና ኣዴኻ፣ ኣቦኻ፣ ፍቑራት ኣሕዋትካን ኩሎም ቤተሰብካን ፈተውትኻን ይዝክሩኻ ኣሎው። ዮሓንስ፣ ኣብ ልብናን ሓሳብናን ኣእምሮናናን ክሉ ጊዜ ኣሎኻ። እንታይ እሞ ክንብል። እምላኽ ንዓኽ ክንዲ ሽሕ ሂቡና። ኣምላኽ ድማ ወሲዱካ። ፍቓድ ኣምላኽ እዩሞ ንዘላኣለም ይባረኽ።

ፍቑር ዮሓንስ እንታይ ኢና ንገብሮ

ሓዘና በርቲዑ ንዓኻ ኣንዳተዘክሮ

ሕያውነትካ መንፍዓትካን ኣንዳበራበሮ

ልብና ምሳኻ እዩ ኣብ ኩሉ መነባብሮ

እንዲዒ ናትካስ በይኑ እዩ ጌሩና ዕንኪላሎ

ክንዲ ሽሕ እንዲኻ ኔርካ ኩሉ ዝካኣሎ

ሪኢናባ ሳኣናካ ጓሂና ድርብ ኮይኑ ኣሎ

ብዓይነ ሕልና ጠሚትናካ በልና ኣበይ ኣሎ

እውይ እዛ ሞት ሕስምቲ ንኹሉ ዝይትገድፍ

ንንእሽቶይ፣ ንዓቢ ንኹሉ ትወስድ ትቐጥፍ

ንንፉዕ ኣይትብል ንሕያዋይ ንኹል ትጥርንፍ

መንጠለትናባ ነዚ ፍቑር ወድና ዘይትንሕፍ

ዮሓንስ ፍቑር ወድና ኣለኻ ኣብ ልብና

እወ ክትነብር ኢኻ ኩሉ ጊዜ ኣብ ተዝክሮና

እምላኽ ሃበ ኣምላኽ ወሰደ ንብል ኣለና

ክብሪ ንእምላኽ ንዝለኣለም ይባርኽ ንዘለውና

ንውድሶ ኣለና ብልብና ነቶም ዘለው ከሰስነልናሂወት ዘመናዊ ባርነት

ሂወት ኣብ ዘመናዊ ባርነት ኣብዬት ክሓስም
ኣብ ደም ሱርካ ኣትዩ ኩለንተናኻ ዘሕምም
ኣእምሮኻ ይድንዝዝ ይፈዝዝ ሕልናኻ ይደክም
ብጭጉራፍ ባርነተ ኣእምሮ ትቕጻዕ ትሃምም
ናብራኻስ ሃው ዝበለ ገደልዩ ኣብ ኩሉ ዘይርዕም
መዋእልካስ መሪርዩ ንክትጸውዮ ኣዝዩ ዘስደምም
ናብራኻ ኣርቲፊሻል ስምካ ሕሱር ሕልናኻ ዘይስጡም
ኣዬ ናብራ ግዙእ መሪር ከም ዔረ ብደውካ ዘጽምም
ግዳይ ይገብርካ ኣብ ማሕፉዳ ስሱዓት ዬብለካ ድርግም
ኣዬ ሕስረት ኣዬ መከራ እንዳራኣኻ ናብ ዓዘቕቲ ህልም
ገደደ ድኣ ናብራ ዘመናዊ ባርነት ከም ሕሱም ዘኸድም
ተጸጋዕ ተኣለ ተለዓል ኣልግስ ትባሃል እንዳበልካ ፍግም
ይዋእ ግዳይ ዘመናዊ ባርነት ውጹዕ ብደው ዘባድም
ኣቲ ዓለም ስምዒ ኣውያት ተቐበሊ ኣይትበሊ ሕልምልም
ሓደራ ኣሎኪ ካብ ኣምላኽ ክትኣልዪ ንኹሉ ብዝጥዕም
 
ንሕሰቦ ንዘክሮሞ ንኣምቶ ነቲ ግናይ ታሪኽ ንግዲ ባርነት
ደቂ ሰባት ከም ኣቑሕትን ክሽየጡን ክልወጡን ብዘይ ሕንከት
ካብ ውጽዕቲ ኣፍሪቓ ዝተዘምቱ ብክትርን ብሓይልን ንዝንተ እለት
ዋእ ኣቱም ሰባት ንቃሎሶ ድኣ ካብ ጫፍ ንጫፍ ፈጢርና ሕብረት
እንታይ ከይጎድለና እዩ እንትርፊ ምምላስ ናብታ ግናይ ሰንሰለት

Dr. Mengsteab T/Y

ግዳም ሓደር ስደተኛ

ግዳም ሓደር ኮይነ ስደተኛ  ዕረፍቲ ዘይፈልጥ ድርብ መክረኛ
ፋሕተርተርተር ከዬቋርጽ ክውደስን  ክባሃልን ብሉጽ ጻዕረኛ
ብዘይ ገደብ ይውፈ ናብዚን ናብትን ይጓዓዝ  ከም መጽዓኛ
ናብራይሲ ብቐንዱ መሪር ቃልሲዩ ዝበዝሖ ላዕልን ታሕትን
ኣብዘዝኽድኩዎ ይለፍዕ ይዕሰብ ክባሃል ዝያዳ ንፉዕን ሓላልን
ካን ንዓይስ  ግደይ ኮይኑ ክሓልፍ ብሓባጥን ጎባጥን
ግዳይ ስደት ኮይነ የሕልፎ ኣለኹ ኣዋርሕን ዓመታትን
ዓንኬል ናይ ስደት ክባብ እያ ክም እትዘውር መሬት
ዘቑጸልጽለት ዘለላ ወይኒ ትመስል ሕልማዊት መቐረት
ናብኩሉ ቦታ  ኬድካስ መለሳ ዬብላን ንሳ እያ ዝመረረት
  

Please Check at the STORY SECTION to read a good article written jointly by Late Yohannes and his Dad Dr. Mengsteab


Yohannes, We Miss You  

In your life, you touched so many.
In your death, many lives were changed and grieved.
You were an amazing young man with full of promises and resources.
It is sad, without you here, our lives will never be the same.

Yohannes, we miss you more than words could ever say.
We are missing you even more with each and every passing day
Remembering your kindness and intelligence and perfect intentions
We just hold onto the memories that we made
,.........,and All the promises God so graciously gave.
Resting assured when Jesus comes there will be no more sadness,
No more goodbyes, just life together eternally with Jesus by our side

Your Parents and your sisters


ዮሓንስ ናፊቕናካስ፣ ስኢናካ

ይመሲ ይጽልምት ይሕደር  ይወግሕ ይጸብሕ  ይዋዓል  ከምኡ አዩ ናብራ ዓለም
ወዲ ሰብ ይውለድ ይዓቢ ይበጽሕ ይማሃር ይስልጥን ይሰርሕ እቲ ዝድለ ንኸዓምም
ደቂ ሰባት ይትምነዩ ኣብዛ ዓለም ብሕይወት ምንባሮም  ክኾኖሎም ዘለዎ  ትርጉም
ሓዬት ዮሓንስ ኣይፋልካን ተሃዊኽካ ናበይ ደሊኻ ንዓ ተመለስ ኣይተብለና ሕልምልም
አቲ ብሩህ ኣእምሮኻን ሓላል ጠባይካን የድልዬና እዩ እቲ ዝሓለንካዮ ሰናይ ንኽዛዝም
እግዚኣብሔር ዓዲሉካ እንድዩ ብሩህ ኣእምሮን ቅንዕናን ንኹልና ብዘደንቕ ብዝስደምም 
ትጉህን በሊሕን እንዶ ኣይነበርካን ትውንን  ተስንቕ ስነ ፍልጠት ንምዕባለ ውዲሰብ ዘቕድም
ትምኒትና ወሰን ኣይነበሮን ክትኮነልና ንኡድ ነባሪ ማሕዮት ኣብነት ናይ ዕውት ስራሕ ዝፍጽም
ቀጽሎ እቲ ስራሕካ ዳግም ንኽፍጠር እቲ ነብሪ ዓደቦኻ ኤሪትራ ማዕቢላ ንኽትልምልም
ኣልማዝ ኔርካ ወርቂ ልዕሊ ኩሉ ዝግመት ተኾለፍካዶ ኣብ ሸዊት ዕድመኻ ንኹሉ ብዘሕምም
ሓዘና ወሰን ዬብሉን ጉዕዞይ ወዲኤ ካብ በልካና እንታይሞ ክንብል፣  ኣበይክ ከንርዕም
ግንከ ንበል እግዚኣብሔር ሃበ፤ እግዚኣብሔር ወሰደ ስም እግዚኣብሔረ እወ ይባረኽ ንዘለኣልኣለም 
ኣጆኻ ዮሓንስ ሽግ ቃልስኻ ቀጻሊዩ፤ ሰናይ ተበግሶኻ ሓላል እዩ ወትሩ ንቡዝሓት ዝዕድም 
እግዚኣብሔር ብርሃን የብርሃልካ፣ ኣብቲ ሰናይ ኢዱ ይቀበልካ፣ ዕረፍቲ ይሃብካ ንዘላኣለም 

ካብ ዝፍቅሩኻ ኣዴኻ፣ ኣቦኻ፣ ኣሓትካ ምሰ ምሉእ ስድራ ቤት
ቀዳም 21 ሕዳር፣ 2015

Beloved Son Yohannes

 
You are abundantly blessed with wisdom

You are abundantly blessed with realism

 You are abundantly blessed with humanism

 You are abundantly blessed with spiritualism

You are abundantly blessed with intellectualism

You are abundantly blessed with determinism

 You are abundantly blessed with enthusiasm

  Indeed, our beloved son we love you forever

 Your kindness made us always to remember

 Yohannes, you were our best and wise advisor

 We missed you and our agony has become greater

 All your family members are sad and feeling emptier

 With sadness and sorrow, we are standing as a wanderer

 Life without you has become terribly groggier

 We remember the smile and hope in a much brighter

 God gave us you and God took you back forever

 Our son Yohannes, rest in perfect peace yes forever

 
More than words to say we love you so much

Let your torch be brighter and your dream embellish

you were young with bright future and best wish

You displayed dedication the noble task to accomplish

 As an example to the young who want to flourish

 Let your dreams continue by those who admire and cherish

 Blessings, blessings to our dear son who was our strength

 

 Your Mom and Dad

Dr. Mengsteab and Tselat

 

Posted by Mengsteab Tesfayohannes on 22nd January 2018
ዮሓንስ ወድና ንዓባ በጃኻ ተዳሃየና ግደፍባ ስምዓና ንጽዋዓካ ኣለና ኩልና ኣቦኻ ኣዴኻ ምስተን ኣሕዋትካ ፍቑራትና እንታይ ኢና ንገብሮ ካን በርቲዑ እቲ ሓዘና ዝኽርኻ ንጊሱ እሎ ኣብቲ መዓሙቕ ልብና እንድዓ እንድዓ እንታይ ምግባር ይሕሽና ኣበይ ከደ እቲ ትኩር ሓንጎልካ ዘኹርዓና እዋይ ኣብ ሰዊት ንእስነትካ እባ ተመንጠልና ሕጂውን ኣይቀበጽናን ንዓ ግደፍ ተመለሰና ናብራ ኣይካኣልናዮን ንስኻ ካብ ትፍለየና ንዓ ግደፍ ንዓ ግደፍ ንዓናስ ኣይትጨክነልና ክም ግዳም ሓደር ተኾርሚና ንጽበየካ ኣሎና እይከውንን ኣይንቕበሎን ናትካ ምፍላይ ካባና ወላዲኻ ፕ/ር መንግስተኣብ ተስፋዮሃንነስ 1/22/2018
Posted by Mengsteab Tesfayohannes on 8th October 2017
Today October 9, 2017, is your second-year memorial. Already two full years passed since you left us alone here in this World. Our sadness and agony continued unabated. It has become more and more unbearable for us to lose so bright and kind son like you. It has continued to mayhem us. It is indeed unbearable for us. We don't know really what to say. Sad life without you
Posted by Mengsteab Tesfayohannes on 7th July 2017
ኹሕለይቲ መርዓት እንቲ ዓደቦ ኤርትራ ሽኮርዶ ክብለኪ ክም ጽብቕቲ መርዓት ኩሉ ዝብህገኪ ህርኩትን ሕያዋይን ህዝቢ ዝተዓደልኪ በቲ ጥዑም ክሊማኺ ኩሉ ዝትምነየኪ እንታይክ ዘይሳኣኖ እቲ ባሕርኺ መሬትኪ ወርቂ፣ ብሩር፣ ዘይቲ፣ ምስቲ እምነበረድኪ ክንደይ ኢልካ ክጽብጸብ እቲ ዕቑር ጽጋኺ መጸለሊ እንዶ ኮይኑ ንኹሉ ኣማዕድዩ ዝርእየኪ ማናዳ ምናዳ እቲ ሓየትን ሕያዋይን ህዝብኺ ከይተማህረ ዝተማህረ እዩ ዘህጥር ንያትኪ ሰላምን ቅሳነትን፣ ራህዋን ምዕባለን ንዓኺ ክንርእየኪ ንደሊ ከምተን ኣናብር ዓለም ኮንኪ ሰላምን ሕወነትን ይፈጠር ኣብ ሞንጎ ድቅኺ ካብኡ ርሒቑውን ምስቶም ኣህዛብ ጎረባብቲኺ ይርሓሰና ይርሓሰና ንበል ኩሉና ሰሰናዩ ንዓኺ ዓዲ ጀጋኑን ሓየታትን ኢኺ ብኹለንትናኺ ዓቢ ተራ ኣሎኪ ንሰላምን ምዕባለን ናይዚ ጎደቦኺ ዶ/ር መንግስተኣብ ተስፋዮሃንስ ንዝኽሪ ወድና ነ/ሄር ዮሓንስ መንግስተኣብ
Posted by Mengsteab Tesfayohannes on 8th November 2016
NEW 24TH BIRTH DAY OF YOHANNES NOV, 8, 2016 Our beloved son Yohannes. Today Nov. 8, 2016 is your 24th birthday. Your Mom, Dad, Sisters, extended family members, friends and all good wishers paid tribute to you with grief, sadness and nostalgic. You were a kind, humble, intelligent son. We miss you very much. God bless your soul in his heavenly power and rest in peace. We just look at you in our hearts and minds with big sorrow by saying, had Yohannes alive today, we could be happy and celebrate his 24th birthday. Words will not suffice for us to express how much we miss you. Yohannes our beloved son forever We are remembering you with care Today Nov., 8 is your 24th birthday Instead of celebrating a sorrow day What a sadness and nostalgic for us Our hearts are missing your kindness Good son a pride for us and others What can we do to express our love God gave us you like a bright light God selected you to take you back We pray and grace God’s decisions Rest in in perfect peace Yohannes You are always in our hearts and minds We love you Yohannes forever and ever. ፍቑር ወድና ዮሓንስ ሎሚ መዓልቲ ሕዳር 11, 2016 መበል 24 ዓመት ልደትካ እዩ። ብሓዘን ድማ ንዝክረካ ኣሎና እወ ሰናይ ትምኒትና ኔሩ ኣብዚ ዓለምዚ መበል 24 ዓመትካ በሓጎስን ፍስሃን ምሳኻ ኰይና ብሓጐስን ባህታን ከነሕልፎን ከነብዕሎን። ሕያዋይ፣ ፍቑር፣ ንፉዕ፣ ደንጋጽን ሓላይን ኔሪካ። እንታይ እሞ ኣፍና ብኽፉቱ ልብና ብህሩፉ ገዲፍካን ኬድካ። ልብናን ኣእምሮናን ምሳኻ እዩ ዘሎ። ሪኢና ሲእናካ። ሓዘና ወሰን ዬብሉን። ንሕና ኣዴኻ፣ ኣቦኻ፣ ፍቑራት ኣሕዋትካን ኩሎም ቤተሰብካን ፈተውትኻን ይዝክሩኻ ኣሎው። ዮሓንስ፣ ኣብ ልብናን ሓሳብናን ኣእምሮናናን ክሉ ጊዜ ኣሎኻ። እንታይ እሞ ክንብል። እምላኽ ንዓኽ ክንዲ ሽሕ ሂቡና። ኣምላኽ ድማ ወሲዱካ። ፍቓድ ኣምላኽ እዩሞ ንዘላኣለም ይባረኽ። ፍቑር ዮሓንስ እንታይ ኢና ንገብሮ ሓዘና በርቲዑ ንዓኻ ኣንዳተዘክሮ ሕያውነትካ መንፍዓትካን ኣንዳበራበሮ ልብና ምሳኻ እዩ ኣብ ኩሉ መነባብሮ እንዲዒ ናትካስ በይኑ እዩ ጌሩና ዕንኪላሎ ክንዲ ሽሕ እንዲኻ ኔርካ ኩሉ ዝካኣሎ ሪኢናባ ሳኣናካ ጓሂና ድርብ ኮይኑ ኣሎ ብዓይነ ሕልና ጠሚትናካ በልና ኣበይ ኣሎ እውይ እዛ ሞት ሕስምቲ ንኹሉ ዝይትገድፍ ንንእሽቶይ፣ ንዓቢ ንኹሉ ትወስድ ትቐጥፍ ንንፉዕ ኣይትብል ንሕያዋይ ንኹል ትጥርንፍ መንጠለትናባ ነዚ ፍቑር ወድና ዘይትንሕፍ ዮሓንስ ፍቑር ወድና ኣለኻ ኣብ ልብና እወ ክትነብር ኢኻ ኩሉ ጊዜ ኣብ ተዝክሮና እምላኽ ሃበ ኣምላኽ ወሰደ ንብል ኣለና ክብሪ ንእምላኽ ንዝለኣለም ይባርኽ ንዘለውና ንውድሶ ኣለና ብልብና ነቶም ዘለው ከሰስነልና
Posted by Mengsteab Tesfayohannes on 9th October 2016
Today October 9, 2016 is the remembrance of our Son Yohannes Mengsteab passing. It is with sadness and grief we are remembering him. There will be a memorial mass dedicated to him at the Saint Pius X, at Selinsgrove, PA. We are intensely remembering him in our prayers. May God give his soul mercy and rest in perfect peace. We have launched a website: http://www.yohannes.mengsteab.com His Mom and Dad, Tselat and Dr. Mengsteab, his sisters, Harerta and Ruth. His extended family members.http://yohannes-mengsteab.com/
Posted by Mengsteab Tesfayohannes on 6th July 2016
Please Check at the STORY SECTION to read a good article written jointly by Late Yohannes and his Dad Dr. Mengsteab
Posted by Mengsteab Tesfayohannes on 30th March 2016
ግዳም ሓደር ስደተኛ" ግዳም ሓደር ኮይነ ስደተኛ ዕረፍቲ ዘይፈልጥ ድርብ መክረኛ ፋሕተርተርተር ከዬቋርጽ ክውደስን ክባሃልን ብሉጽ ጻዕረኛ ብዘይ ገደብ ይውፈ ናብዚን ናብትን ይጓዓዝ ከም መጽዓኛ ናብራይሲ ብቐንዱ መሪር ቃልሲዩ ዝበዝሖ ላዕልን ታሕትን ኣብዘዝኽድኩዎ ይለፍዕ ይዕሰብ ክባሃል ዝያዳ ንፉዕን ሓላልን ካን ንዓይስ ግደይ ኮይኑ ክሓልፍ ብሓባጥን ጎባጥን ግዳይ ስደት ኮይነ የሕልፎ ኣለኹ ኣዋርሕን ዓመታትን ዓንኬል ናይ ስደት ክባብ እያ ክም እትዘውር ምሬት ዘቑጸልጽለት ዘለላ ወይኒ ትመስል ሕልማዊት መቐረት ናብኩሉ ቦታ ኬድካስ መለሳ ዬብላን ንሳ አያ ዝመረረት
Posted by Mengsteab Tesfayohannes on 30th March 2016
ዮሓንስ ናፊቕናካስ፣ ስኢናካ ይመሲ ይጽልምት ይሕደር ይወግሕ ይጸብሕ ይዋዓል ከምኡ አዩ ናብራ ዓለም ወዲ ሰብ ይውለድ ይዓቢ ይበጽሕ ይማሃር ይስልጥን ይሰርሕ እቲ ዝድለ ንኸዓምም ደቂ ሰባት ይትምነዩ ኣብዛ ዓለም ብሕይወት ምንባሮም ክኾኖሎም ዘለዎ ትርጉም ሓዬት ዮሓንስ ኣይፋልካን ተሃዊኽካ ናበይ ደሊኻ ንዓ ተመለስ ኣይተብለና ሕልምልም አቲ ብሩህ ኣእምሮኻን ሓላል ጠባይካን የድልዬና እዩ እቲ ዝሓለንካዮ ሰናይ ንኽዛዝም እግዚኣብሔር ዓዲሉካ እንድዩ ብሩህ ኣእምሮን ቅንዕናን ንኹልና ብዘደንቕ ብዝስደምም ትጉህን በሊሕን እንዶ ኣይነበርካን ትውንን ተስንቕ ስነ ፍልጠት ንምዕባለ ውዲሰብ ዘቕድም ትምኒትና ወሰን ኣይነበሮን ክትኮነልና ንኡድ ነባሪ ማሕዮት ኣብነት ናይ ዕውት ስራሕ ዝፍጽም ቀጽሎ እቲ ስራሕካ ዳግም ንኽፍጠር እቲ ነብሪ ዓደቦኻ ኤሪትራ ማዕቢላ ንኽትልምልም ኣልማዝ ኔርካ ወርቂ ልዕሊ ኩሉ ዝግመት ተኾለፍካዶ ኣብ ሸዊት ዕድመኻ ንኹሉ ብዘሕምም ሓዘና ወሰን ዬብሉን ጉዕዞይ ወዲኤ ካብ በልካና እንታይሞ ክንብል፣ እንታይ ክንገብር ኣበይክ ከንርዕም ግንከ ንበል እግዚኣብሔር ሃበ፤ እግዚኣብሔር ወሰደ ስም እግዚኣብሔረ እወ ይባረኽ ንዘለኣልኣለም ኣጆኻ ዮሓንስ ሽግ ቃልስኻ ቀጻሊዩ፤ ሰናይ ተበግሶኻ ሓላል እዩ ወትሩ ንቡዝሓት ዝዕድም እግዚኣብሔር ብርሃን የብርሃልካ፣ ኣብቲ ሰናይ ኢዱ ይቀበልካ፣ ዕረፍቲ ይሃብካ ንዘላኣለም ካብ ዝፍቅሩኻ ኣዴኻ፣ ኣቦኻ፣ ኣሓትካ ምሰ ምሉእ ስድራ ቤት ቀዳም 21 ሕዳር፣ 2015
Posted by Mengsteab Tesfayohannes on 30th March 2016
Yohannes, We Miss You In your life you touched so many. In your death many lives were changed and grieved. You were an amazing young man with full of promises and resources. It is sad, without you here, our lives will never be the same. Yohannes, we miss you more than words could ever say. We are missing you even more with each and every passing day Remembering your kindness and intelligence and perfect intentions We just hold onto the memories that we made and All the promises God so graciously gave. Resting assured when Jesus comes there will be no more sadness, No more goodbyes, just life together eternally with Jesus by our side Your Parents and your sisters
Posted by Mengsteab Tesfayohannes on 30th March 2016
እዚ ንእሽቶ ክፋል ስነጽሑፍ ካብቲ ብነብስሄር መንእሰይ ዮሓንስ መንግስተኣብ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ተማሃራይ ከሎ ካብ ዝገብሮ “ዳግማይ ክፍጠር አቲ ነብሪ፡ ድግማ ዕውት ቁጠባዊ ምዕባለ ሲንጋፖር ኣብ ኤሪትራ (Recreating the Tiger: Replicating the Economic Success of Singapore in Eritrea) ብዝብል አርእስቲ ንኡድ ምርምራዊ ስራሕ ዝተወስደ እዩ። ዮሓንስ ኣብ ሽዊት ዕድሜኡ ካብዛ ዓለም ብሞት ተፈልዩ (ዝተወልደሉ ሕዳር 08, 1992 - ዝዓረፈሉ ጥቅምቲ፣ 09,2015)። ተርጓሚ ወላዲኡ ዶ/ር መንግስተኣብ ተስፋዮሓንስ።" ዘሎ ተክኖሎጂ ንጠቐመሉ ናብራና ክማሓየሽ ዮሓንስ መንግስተኣብ ኣብ ምዕባሌኣዊ ታሪኽ ናይ ዓለምና፣ ሕርሻዊ ስውራ፤ ስነፍልጠታዊን ትካላዊ ሰውራ (እንዳስትሪያል ሩቮሉሽን)፤ ኤሌክትሮኒካዊ ተክኖሎጂካዊ ሰውራ እነዳበለ ኣብ ሓበሬታዊ ሰውራ (ኢንፎርመሽን ሮቮሉሽን) በጺሑ ኣሎ። ኣብዚ እዋን እዚ ሓበሬታዊ ተክኖሎጂካዊ ምዕባለ መሳለጥያታትን ኣብ ዝለዓለ ጥርዙ በጺሑሉ ዘሎ ጊዜ ከምቲ ዝድለ ዘይምጥቃም እንታይ ሳዕቤን ከምዘሎዎ ንኹልና ርዱእ ይመስለኒ። እንተኾነ ግን ብዙሓት ኤሪትራውያን ኣብ ውሽጥን ኣብ ወጻኢን ዘለው ወላውን ናይቲ ተደላዪ ዝኾነ ንዕለታዊ ግድነታዊ ዕማማት ከይተረፈ ከምቲ ዝድለ ክጥቀምሉ ኣይርኣዩን። ስለምንታይ? ኣብዛ ዓለምና ሓደስቲ ምህዞታትን ተክኖሎጂን ብሓፈሻ ኤለትሮኒካዊ ተክኖሎጂ ድማ ብፍላይ ዳርጋ ወርሓዊ ተርእዮ እዩ ኮይኑ ዘሎ። ሓደ ካብቲ ዝዓበዬ ረብሓ ኣብ ብቁጠባን ብተክነሎጂን ዝማዕበላ ሃገራት ምንባር ማለት ካብቲ በጺሔንኦ ዘለዋ ምዕቡል ናብራን ኣሳራርሓን፣ ምውድዳርን ምቁዳስን ብኡ መሰረት ድማ ፍልጠት ምስናቕ፤ ግዜኻ ኣብቲ ዝለዓለ ከተፍርየሎ እትኽእለሉ መንገዲ ምውዓል ማለት እዩ። ብፍላይ ድማ ካብቲ ብቐሊሉ ዝርከብ ተክነሎጂካዊ ናውትታትን መሳለጥያታትን እቲ ኣብ ዕለታዊ ዕማማትካን ነዊሕ ዝጠመተ ነብሰ ምዕባለ ውጥናትካን ብዝሓሸ መንገዲ ንምትግባርን ኣብ ሽቶኡ ንምውቃዕን ክጠቕመካ ዝኽእል እንዳመረጽካ ምጥቃም ከድሊ እዩ። ሓደ ህቡብ ኣቦ ኢንተርነት ዝጽዋዕ ናይጀርያዊ ሊቅ ከምዝበሎ፤ ኣውሮጳውያን ካብተን ጸበብትን ብባህርያዊ ጸጋታት ብዙሕ ዘይተዓደላ ሃገራቶም ብስደት የኹን ብጎነጽ ናብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም እንዳኸዱ ኣብቲ ብተፈጥሮኣዊ ዕቑር ጸጋታትን በክሊማዊ ምቹእነትን ፍሉጥ ዝኾነ ሰፋሕቲ ክፋላት ዓለም ገቢቶም ክውንንዎን፣ መግዛእታዊ ኣርዑቶም ከሰክምዎ ዝኻኣሉ በቲ ሽዑ ዝተማህዘ ተክኖሎጂ ተጠቒሞም ሓቤሬታ ብምርካብ እዩ። እዚ ማለት ድማ ትሕተ መሬታዊ (ትሕተ ባይታዊ) ኮነ ክሊማዊ ዕቘር ጸጋታት ኣበይናይ ኩርናዓት ዓለም ከም ዘሎን እንታይ ከምዘለዎን ኣቐዲሞም ብዝርዝር ከፈልጥዎን ከለልዩዎን ስለ ዝኸኣሉ ጥራይ እዩ። ንኣብነት እዘን ሕጂ ሕቡራት ሃገራት ኣሜሪካ፣ ካናዳ፣ ኣወስትራልያ፣ኒውዚላንድ፣ደቡብ ኣፍሪቃ፤ ቺለ፤ ርጀንቲና፤ብራዚል፣...ወዘተ ተባሂለን ዝጽዋዓ ዘለዋ ዓርሞሸሽ ሃገራት እኮ ከካብዓዶም ተጻዋዊዖም ኣሽሓት ኪሎሜተራት ተጓዒዞም ነቶም መሳኪን ኦሪታውያን ደቀባት (ኣቦሪጂንስ) ብምውጋንን ዝተረስተይውንን ከም ሃገራት ዘማዕበሎወንን እዩ። እነሆ እምበኣር ቀጻሊ ተባላሓትነት ደቂሰባት ኣብዚ ሕጂ እዋን ነዛ ዓለምና ብመራኸቢ ኮነ ብኻልእ ተክኖሎጂካዊ ምዕባለታት ኣጽቢቦማ ኣሎዉ። ገናውን ከጽብብዋ እዮም። ዘመናዊ ናይ ሓቤሬታ ተክኖሎጂ እንዳተጠቐምና ብዘይ ብዙሕ ወጻኢ ነንሕድሕድና ንራኸብን ንማሃሃርን ኣሎና። ኣብዬት ዝሰርሕን ዘድምዕን ሓንጎል ደቂሰባት ዝይምህዞ የብሉን። ኣብ ናይ ሎሚ ዓለምና፣ ሰለይ ኢልና ነርክበሉ ዳሓን ደፋእ ኢልና ነርክበሉ ዝበሃሉ ጊዜ ኣይኮነን። ብፍላይ ንሕና ኤሪትራውያን ትሰንፉ ኣለኹም፤ በጃኹም እባ ክሳድ ሓዙ ኣብዛ ንቕድሚት ትሕምበብን ትውንጨፍን ዘላ ዓለም ፤ ተባሂልና እንተተሓሚና ይግባኣና እዩ። እቲ ሕሉፍ ታሪኽናን ድሕረ ባይታናን እንተ ርኢና ብዙሕ ተወዳዳሪ ብልጹነት ምሃለወና። ኣብ ጎደቦ ኣስታት ሽሕ ዝተፈላለያ መራኽብ ዕለታዊ ዝመላለሳሉ ህቡብ ቀይሕ ባሕሪ ኢና ዘሎና። እቲ መበቆልና ዝኾነ ሃገረ ኤሪትራን ከባቢኡን ብኦሪተዊ ስልጣኔ ፍሉጥ ዝነበረሉ ብዘይ ምኽንያት ኣይኮነን። ኣብቲ ስትራትጂካዊ ዝኾነ ክፋል ኣፍሪቃ ስለዝርከብ እዩ። ብብዙሕ ምኽንያታት ነዚ ተወዳዳሪ ብሉጽነትና (Competitive Advantage) ዛጊት ክንጥቀመሉ ኣይከኣልናን ዘሎና። ግን ነባ በሎም ንኢታይ በለን እንዳበልና ናይ ሰለይ ናብራ ክንነብር ብዝኾነ መልኪዒ ምኽኑይ ኣይኮነን። ኣይግድን ኣዬዋጻኣናን ድማ። ሃዬ ድኣ ነዛ ብርኽቲ መሬት ዓደቦና ዓዲ መዓርን ጸባን፣ ፈልፋሊት ዘይደርቕ ጸጋዊ ዛራን ንግበራ። እቲ መፍትሕ ብርግጽ ኣብ ኢድና እዩ ዘሎ። ተፈቲንናዶ ኣይኮናን። ናይ ኣሸሓት ዓመታት ታሪኽና ይመስክር። ነዚውን ክንገብሮን ክንዕወትሉን ክእለትን ትግሃትን ንውንን ኢና ከምህዝቢ። ብፍላይ ንዓና ንኤሪትራውያን ኣብዚ ዘሎናዮ ጊዜ ከም ጠለብ ተክነሎጂካዊ ምረሻ ናይ ሎሚ ዓለምና ብማዕረ ንኽንኸይድ ድኣ እንታይ እዩ ዘድለዬና ዘሎ? እወ እዚ ሕቶዚ ክሕተት እዋኑ ዝጠልቦ ቀንዲ ብደሆ እዩ። በቲ ውድዓዊ መንገዲን ስነ ፍልጠታዊ መነጽርን ክረኤ ከሎ ድማ፣ ኣብ ንቑሕነት ንተክኖሎጂካዊ ፍልጠትን ትግባረን እዩ። እቲ ዘይታኣደነ ጥቕሙ ኣብ ሓፋሽ ህዝብና ክምዝሰርጽ ምግባር ድማ ኣድላዪ እዩ ። እዚ ድማ ንተግባርዊ ንጡፍነትን ተኽእሎን ብዓቢ ዝላ ንቕድሚት የወንጭፎ። ከመይ ጌረ እዚ ብቐሊሉ ክረኸቦን ክውንኖን ክኢለ ዘሎኹ ብዝሓየለ ዓቕሚ ዬድማዓሉ? ኣብ ምንታይ ዓውዲኸ? ዝብሉ ኣገደስቲ ሕቶታት ክንምልስ ይግብኣና። ብሓጺሩ እቲ ዘይንጹርን ዝተሓላለኸን ዘሎናዮ ዓውለማዊ ኩነታት ዝእዝዞ ክንገብር ኣሎና። እዚ ማለት ድማ ዓቕምና ከነህጥር፤ ፍልጠትና ከነደንፍዕ፤ ብልጫታትና ክንዕቅብ ከምኡውን ከነስብሕ፤ ጉድለታትና ከነውሕድ ወይ ከነማህምን (marginalize)፤ መጻኢ ዕድላትናን ጥቕምታትናን ብዝግባእ ክንምዝምዝ ኣሎና ማለት እዩ። እዚ ምግባር ድማ ነቲ ምዕባለ ዘምጽኦ ተክኖሎጂ በቲ ክውንነታዊ ትግባሬኡን ዝያዳ ከርብሓና ዝካኣለሉ መንገዲን ኣብ ወልቃዊ ኮነ ማሕበራዊ መኣዲታት ብእንኽእለሉ መሃዝነታዊ መንገዲ ክንስልጥነሉን ክንረብሓሉን ይሕግዘና። እንታይ እዩ ዘድልየና ዘሎ ኢልና ለይትን መዓልትን ክንሰርሕን፤ ክንውጥንን፤ ከምኡውን ከነድምዕን ግድነታዊ ዕለታዊ ተግባርና ክኽውን ኣሎዎ። ። ነዚ በቲ ዝጸፈፈን ዝተዓጻጸፈን መንገዲ ከነተግብር ድማ እንታይ ረቛሒታት ዬድልዩና ኢልናውን ኣብ ክሊ ነብሰ ብዱህነት ክንሓስብን ውልቃዊ ተራና ነድማዓሉ ኩነታት ክንፈጥርን እቲ ዝዓበዬ ሃገርዊ እጃምና ክኸውን አሎዎ። ብቑዓት ተዓጻጸፍትን ንኽንከውን፤ ረብሓታትና ንከነውሕስ፤ ተወዳዲርና ጸብለልትነት ንኸነርኢ ብዙሓት ረቛሒታት ብዝሰፍሔን ዝጠንከረን ሜላታት ክንብድህ ይግባኣና። ነዚ ናይ ተክኖሎጂካዊ ተጠቃምነት፤ ነወነዝፎ ጉዳይ እውን ኣይኮነን። እቲ ናይ ነፍሲ ወከፍ ልዑል ብቕዓትን ኣስተዋጽኦን ተድሚሩ ሃገራዊ ብቕዓትን ዕብየትን ክምዝፈጥር ክንርዳእ ኣሎና። ሎሚ ኣብ ዝማዕበላ ሃገራትስ ይትረፍ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪቃ እኳ እቲ አብ ርሑቕ ገጠራት ከይተረፈ መርበብ ኢንተርነት ዘይኣተዎ ኣዝዩ ውሑድ እዩ እንተበልኩ ኣየጋነንኩን። ሓደ ከነስትውዕለሉ ዝግባኣና ግን ኣሎ። ኣብቲ ከም ማይ ባሕሪ ዝምብዝሑ ውህሉል ሓብሬታ ኢንተርኔት ኣዝዩ ብዙሕ ዘዬድሊን ጐዳእን ዝኾነ ሓበሬታን ተርእዮታትን ስለዝሎ፣ ብጥንቃቐን ብውሕልነትን ክንጥቅመሉ ይግባኣና። ብፍላይ ንመንእሰያት ደቅናን ኣሓትናን ኣሕዋትናን ብዝግባእ ክንመኽሮምን፣ ከነለብሞምን ክንምህሮምን ከምኡውን ክነንቀሖምን ይግባኣና እዩ። ርኣዩዎ‘ ሞ እቲ ዘሎና ጊዜ፣ ውሱን እዩ። ኣብ ሰሙን 168 ሰዓታት እዩ ዘሎና ንኹልና። እቲ ፍልልይ ድማ ከመይ ነድማዓሉ እዩ። ንኣብነት ከም በዓል ሲንጋፖር ዝኣመሰላ ኣብነት ናይ ስልጣኔ ታኣምራታዊያን ወይ ኣናብር፣ ኣብ ሓጺር ጊዜ ካብቲ ዝነበራሉ ድኽነትን ትሑት ምዕባሌኣዊ ደረጃን ወጺኤን ኣብ ዓርሞሸሽ ስልጣኔኣዊ ደረጃ ክበጽሓ ዝኽኣላ ድማ ብውሕሉልን ሓፋሽ ኣሳታፊን ምሕደራ ብምትእትታውን ንዝትዋህበንን ዝሎወንን ጊዜ ብግቡእ ብምጥቃምን እዩ ካልእ ተኣምራታዊ ምኽንያት ዬብሉን። ብምኽንያት ወንጫፊ ምዕባለ መራኸቢ ተክኖሎጂ፣ ኩሉ መዳያዊ ስነፍልጠትን መሃዝነታዊ ኣሰራርሓ ብልሓታትን ናብ ዩኒቨርሲታት ከድካ ጥራይ ኣይኮነን ዝርከብ። ዕድመ ንሓበሬታዊ ተክኖሎጂ፣ ስነፍልጠት ካብ ዝኾነ ጊዜ ንላዕሊ ሓሲሩ እዩ። ኣብ ዝኾን ቦታን ጊዜን ኮንካ ክትረኽቦ ዘጸግም ኣይኮነን። እቲ ቀደም ኣቦታትናን ኣዴታትናን (ከም ባዓል ኣቦይ) ላዕለዋይ ትምህርቲ ንምስናቕ ናብ ሃገራት ሰሜን ኣሜሪካን ኣውሮጳን ዝትጓዕዝሉ፣ ሎሚ ብመርበብ ኢንተርነትን ካልእ ሓቤሬታዊ መሳለጥያት ኣቢሉ ናብ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ብቐሊሉ ይበጽሕ ኣሎ። ኣብዬት ብፍላይ ንሕና መንእሰያት ወለዶ ከመይ ዝበለ ስቡሕን ጽቡሐን ዕድል እዩ ዘሎና? እቲ ዝድለ ድማ እቲ መሳለጥያታት ምዝርጋሕን ምውህሃድን እዩ ። ንኣብነት ኣብዚ ጊዜ ኢንተርነትን ካሎኦት ናይ ናይ ሓብሬታን ርክባትን መሳለጥያታት ኣብ ብዙሕ ዓውድስራሓት ቁጠባ ይኹን ማሕበራዊ ናብራ መዳርግቲ ዘይብሉ ኣግልግሎት ይህቡ ኣሎው። ሳላ እዚ ዘይተኣደነ ተክኖሎጂካዊ ጸጋታትን ተኸእሎታትን፣ ዝኾነ ብምያው ፍልጠትን ክእለትን ክምዕብል ዝደሊን ዝግደስን ሰብ ብዙሕ ዕድላት ክምዘሎዎ እዩ ብንጹር ዝእምት። ስለዚ ነዚ ዘመን ዘምጸኦ ፈጣን ውጽኢት ዓውሎማዊ (ግሎባል) ምዕባለ ብግቡእን በቲ ዝድል መቓንን ክንጥቀመሉ ክንክእል ኣሎና። ትግሃት፣ ተባላሓትነት፣ ዘይተኣደነ ድልዬት ከምኡውን ወሳንነት ጥራይ እዩ ዘድልዬና። እቲ ዘገርም ድማ ቅድሚ ቁሩበ ዓሰርተታት ዓመታት ሚልዮናት ከፊልካን ምህርታዊ ጊዜኻ ሰዊእካ ዝርክቡ ወይድማ ዝቕሰሙ ዝነበሩ ስነ ፍልጠታት፣ ሞያታት ከምኡውን ተኽእሎታት፣ ሎሚ ኣብ ኣብ ኩሉ ትዘርጊሖም ይርከቡ ኣሎው። እቲ ዝድለ ድማ ብተዛማዲ ብውሕድ ወጻኢታት ኮምፕዩተርን ተዛማዲ ናውትን ወኒንካ፣ ዋይ ፋይ (ወይ ኢንተርነት) ምትእትታው አዩ። ነዞም ኣብ ወጻኢ ሃገራት ብፍላይ ኣብተን ምዕቡላት ሃገራት እንንብር ድማ ዘጸግመና ኣይኮነን። እቲ እንኮ ክንገብሮ ዘሎና ድማ ነቲ ዘሎና ግዜ ብግቡአ ምጥቃምን ምምሕዳርን እዩ፤ እዚ ንእሽቶ ክፋል ስነጽሑፍ ካብቲ ብነብስሄር መንእሰይ ዮሓንስ መንግስተኣብ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ተማሃራይ ከሎ ካብ ዝገብሮ “ዳግማይ ክፍጠር አቲ ነብሪ፡ ድግማ ዕውት ቁጠባዊ ምዕባለ ሲንጋፖር ኣብ ኤሪትራ (Recreating the Tiger: Replicating the Economic Success of Singapore in Eritrea) ብዝብል አርእስቲ ንኡድ ምርምራዊ ስራሕ ዝተወስደ እዩ። ዮሓንስ ኣብ ሽዊት ዕድሜኡ ካብዛ ዓለም ብሞት ተፈልዩ (ዝተወልደሉ ሕዳር 08, 1992 - ዝዓረፈሉ ጥቅምቲ፣ 09,2015)። ተርጓሚ ወላዲኡ ዶ/ር መንግስተኣብ ተስፋዮሓንስ።

Leave a Tribute