Mantlangwane Amelia Kolosa
  • Date of passing: Jul 20, 1995
Let the memory of Mantlangwane be with us forever
This memorial website was created in memory of our loved one, Mantlangwane Kolosa, . We will remember her forever.
Memorial Tributes
This tribute was added by Irene Kolosa on 21st July 2017

""MaJuta, Mzukulu kumaNdlangisa,ooThole lenkomo ndohlala ndikukhumbula. Uthi khona akutsholoza ngentsholo emnandi uthunjana wakho U-Phumza ndicinge loo ntsholo yakho emnandi. Hayi Madoda lomhlaba uyafihla. Uyabona kwelemimoya ingqeqesho yakho. Ziyabuya iimpendulo zemithandazo yakho nnje""

This tribute was added by Mzukisi Kolosa on 20th July 2016

"Loo mini isathe thaa engqondweni yam ngathi bekuyizolo!

Zagungxulwa izisekelo babhengcwa ubuze bethu ukuze sizimilisele kulowo useNyangweni.
Siyazingca ngawe Majuta!"

This tribute was added by Mzukisi Kolosa on 20th July 2016

"Loo mini isathe thaa engqondweni yam ngathi bekuyizolo!

Zagungxulwa izisekelo babhengcwa ubuze bethu ukuze sizimilisele kulowo useNyangweni.
Siyazingca ngawe Majuta!"

This tribute was added by Irene Kolosa on 20th July 2015

""Ngwenduna! ndithi ndakucinga ngawe ndive intliziyo yam ichulumancile. Ndohlala ndibulela ukuba noMzalikazi onguwe. Imihla ngemihla sivuna kwiziqhamo zesosandla sakho esinobubele. INkosi mayikukhanyisele ngokhanyiso olungacimiyo."

This tribute was added by Mzukisi Kolosa on 18th December 2014

"Ngwenduna, Mdlangathi, Majuta!

Intliziyo iyaphuphuma lulonwabo lokwazi ukuba ubuncwane bobomi kaloku nje babekelwa isiseko esisiso yimisebenzi yakho gorhakazi!

Izindlu zamaNtlane zikothulela umnqwazi. Umendo wawuthozamela, ntombindini kaMhlola."

This tribute was added by Mzukisi Kolosa on 20th July 2014

"Asimsoli nganto uThixo koko siphakamisa izandla sisithi ufanelwe kukubongwa ntsuku zonke. Nangale mini yokunduluka kwakho waye lawula. Sohlala sikukhumbula Ngwenduna."

This tribute was added by Mzukisi Kolosa on 20th July 2014

"Asimsoli nganto uThixo koko siphakamisa izandla sisithi ufanelwe kukubongwa ntsuku zonke. Nangale mini yokunduluka kwakho waye lawula. Sohlala sikukhumbula Ngwenduna."

This tribute was added by Philiswa Fatyela on 31st May 2014

"Ngobukho bakho Ntlangwane; ngengqeqesho yakho, ngeemfundiso zakho; ngemithandazo yakho; for the sacrifices you made: kwade kwazuza de kwaxhamla nathi kwizizukulwana ezikulandelayo! Kuba wena waba sisikhukhukazi senene: wafukama de wafukama nothando olufikelela ezizweni. Ngaphandle kwemfudumalo yothando lwakho inzala yakho kude kuse kwizizukulwana ngeyinge nje! Ndiyakubulela Majuta!                                                                                                 Your life did not only touch your immediate family, extended family and  people in your immediate vicinity but, it continues to impact even the people you were destined never to meet or to converse with. Kodwa nathi sibuva ubukho bakho kwiziqhamo zomsebenzi wakho omkhulu kubantwana nesizukulwana sakho, Ntombindini kaMhlola!"

This tribute was added by Mzukisi Kolosa on 7th December 2013

"I am what I am because our paths crossed and you engraved life sustaining strategies in my young brain. Kuhle ke Majuta!"

This tribute was added by Mzukisi Kolosa on 7th October 2013

"Namhla ndikuva ucula kamnandi Ngwenduna usithi: "Kungawo amandla avela eNkosini.....""

This tribute was added by Mzukisi Kolosa on 26th August 2013

"Nkomo zobhedu!
Magqangana!!"

This tribute was added by Mzukisi Kolosa on 26th August 2013

"Le nto ingumntu ihlal' ihlal' ikhumbuleke! Isavakala intsholo yakho yamaculo amnandi."

This tribute was added by Irene Kolosa on 20th July 2012

""Mencwa, Ngwenduna, Mngeya, Mdlangathi ngesendithi Noluthando",wabangumzekelo omhle usikhulisa ebunzimeni. Kunamhla sinamagama, saziwa ezizweni. Ngemfundisi zakho asizoyikiseli kukokonke esikwenzayo, siyakwazi ukuzimela kumahla-ndinyuka oBomi. Ngenene wasithwala ngethala njenge-Kangaroo.Siyabulela imizuzu,imihla...neminyaka esayichitha nawe kwikhaya elishushu""

This tribute was added by Mzukisi Kolosa on 11th July 2012

"Majuta! Singabantu abangcono namhla ngenxa yonyamezelo nembulaleko yakho. Siyabulela ngobomi bakho. Imini zolonwabo nempuphuma yothando lwakho zigcwele kwiingcinga zethu imihla ngemihla. Siyambulela uBawo ngobomi bakho."


Leave a Tribute:
 
LEAVE A TRIBUTE
Invite your family and friends
to visit this memorial:

Subscribe to receive e-mail notifications when others contribute to this memorial.

Click on a photo to enlarge.

This memorial is administered by:

Mzukisi Kolosa

1709 views

Have a suggestion for us?

We are waiting for your feedback!